Vägar

Föreningen har ca 11 km vägar att sköta. Sommarunderhållet omfattar rensning av diken och reparation av skador. Vinterunderhållet avser plogning och sandning så att våra vägar håller en godtagbar vinterstandard.

För de dräneringsrör som finns under vissa tomtinfarter ansvarar respektive tomtägare.

Den vägavgift medlemmarna betalar är samma för alla och vi får från vägverket även ett mindre statligt vägbidrag för skötseln. På våra vägar rekommenderar vi max 30 km i timmen vilket vi hoppas att alla respekterar. På parkvägar och stränder får inga motorfordon framföras.

Vidare så råder parkeringsförbud utmed vägarna för att undvika obehörig parkering, särskilt sommartid. Behöver medlemmar eller medlemmars gäster parkera tillfälligt på vägen så måste ett speciellt parkeringstillstånd som Ni får av styrelsen finnas synligt i bilen.

Den vägbeläggning vi har är en enklare asfaltering som inte är avsedd för tyngre fordon och bandfordon får därför inte framföras på föreningens vägar. Skador som uppstår på vägarna i samband med att medlemmar bygger om/bygger nytt på sina tomter, bekostas helt av medlemmen som i samband med byggandet orsakat dessa skador.  Åtgärden att laga upp vägen ombesörjs av föreningen, men kostnaden hamnar på den enskilde medlemmen. Föreningen uppmanar till försiktighet vid framfart avs. rattrörelser och svängningar framförallt sommartid då vägbeläggningen blir varm och därför extra mjuk.