Om oss

Om föreningen

Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk Förening hade konstituerande styrelsemöte den 15 maj 1952 och den första styrelsemötet var den 29 maj 1952.

Föreningen är en ekonomisk förening med syfte att tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen och skötsel av våra anläggningar. Verksamheten styrs övergripande av föreningens stadgar och de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman till vilken samtliga medlemmar kallas. 

Förvaltningsplanen 2024 hittar du här:

Havsbadet Schweizerbadet

Föreningens stadgar hittar du här. 


Områdesbeskrivning

Området, som består av stamfastigheterna Vadet 3: 1 och Sandemar 6: 1, exploaterades i början av 1950-talet av Dalarö Havsbad AB för i huvudsak fritidsbebyggelse. Senare övertogs ansvaret för vägar mm. av nuvarande tomtägareförening. 

Vårt markområde består av vägar, park, parkmark, skog, badstränder, hamnar och två vattenområden, ett i Vadviken och ett i Sandemarsfjärden. Vi har också den lilla ön Sumpholmen och Sandvikssjön. Föreningen äger även några obebyggda tomter. Inom området finns en idrottsplats som ägs av Haninge kommun. Idrottsplatsen nyttjas och sköts idag av Dalarö Sportklubb (DSK). Ett mindre område intill Vadviken utarrenderar föreningen till Dalarö tennisklubb för banor och klubbhus. Även ett område intill banorna utarrenderas för den sk. 3G-masten.

Området är indelat i flera olika planområden för vilka olika bestämmelser gäller. För några fastigheter finns tillstånd för kommersiell verksamhet som tex. kontorshuset vid Kanalvägen och Dalarövarvet. För äldreboende finns Malmgården i kommunens regi.  Ett vattenskyddsområde har upprättats i södra området där kommunerna har en vattentäkt. Detta innehåller vissa restriktioner vad gäller markarbeten, avlopp mm. för de som bor där. 

Föreningens administration

Föreningen förvaltas fortlöpande av en styrelse på 5-7 personer samt två suppleanter. Hälften av ledamöterna väljs vid varje tillfälle för en tvåårsperiod. Föreningsstämman utser också för ett år i taget en valberedning till vilka medlemmar äv välkomna med förslag på nya styrelsemedlemmar. På föreningsstämman beslutas vilken medlemsavgift, vägavgift och båtplatsavgift som skall utgå under verksamhetsåret. Styrelsen sammanträder ett tiotal ggr per år eller vid speciella behov och tar gärna emot förslag, synpunkter eller frågor. Styrelsen arbetar i mindre grupper med utredningar, uppdrag och den praktiska skötseln av området. Mycket av skötseln är sådant som måste upphandlas av hantverkare och entreprenörer. Styrelsen håller också kontakt med Haninge kommun i vissa frågor.

Föreningens postadress:
Schweizerdalens Tomtäg. Ek. Förening Box 76
137 25 DALARÖ