Havsbadet Schweizerbadet

Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk Förening hade konstituerande styrelsemöte den 15 maj 1952 och det första styrelsemötet var den 29 maj 1952.

Föreningen är en ekonomisk förening med syfte att tillgodose medlemmars gemensamma intressen och skötsel av våra anläggningar. Verksamheten styrs övergripande av föreningens stadgar och de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman till vilken samtliga medlemmar kallas.

Områdesbeskrivning

Området som består av stamfastigheterna Vadet 3:1 och Sandemar 6:1 exploaterades i början av 1950-talet av Dalarö Havsbad AB för i huvudsak fritidsbebyggelse. Senare övertogs ansvaret för vägar mm. av nuvarande tomtägareförening. I området finns idag 328 fastigheter av vilka ca. drygt hälften bebos permanent. Några fastigheter nyttjas för kommunal verksamhet.

Vårt markområde består av vägar, park, parkmark, skog, badstränder, hamnar och två vattenområden, ett i Vadviken och ett i Sandemarsfjärden. Vi har också den lilla ön Sumpholmen och Sandvikssjön. Föreningen äver även några enstaka obebyggda tomter. Inom området finns en idrottsplats som ägs av Haninge kommun(Överenskommen Gåva mellan tomtägareföreningen och dåvarande Dalarö kommun på 60-talet i utbyte mot hjälp med skötsel av föreningens badstränder för evinnerlig tid). Idrottsplatsen nyttjas och sköts idag av Dalarö Sportklubb(DSK). Ett mindre område intill Vadviken utarrenderar föreningen till Dalarö tennisklubb för banor och klubbhus. Även ett område intill banorna utarrenderas till ett flertal mobiltelefonbolag för den sk. 3G masten som är utformad som en Segelbåtsmast för att smälta in i miljön.

Området är indelat i flera olika planområden för vilka olika bestämmelser gäller betr. byggnadsyta mm. För några fastigheter finns tillstånd för komersiell verksamhet som tex. kontorshuset vid Kanalvägen, Dalarövarvet och Skärgårdsgrillen. I detaljplanen finns mark reserverad för ett hantverkshus och en barnstuga. För äldreboende finns Malmgården som drivs i kommunens regi. Vissa av fastigheterna är enligt senaste detaljplanen tillåtna att stycka. Ett vattenskyddsområde har upprättats i södra området där kommunen har en vattentäkt. Detta innebär vissa restriktioner vad gäller markarbeten, avlopp mm. för de som bor där. Inom vattenskyddsområdet kommer samtliga fastigheter att år 2005 vara anslutna till kommunens VA-nät.

Föreningens administration

Föreningen förvaltas fortlöpande av en styrelse på 5-7 personer samt två suppleanter. Hälften av ledamöterna väljs vid varje tillfälle för en tvåårsperiod. Föreningsstämman utser också för ett år i taget en valberedning till vilken medlemmarna äv välkomna med förslag. På föreningsstämman beslutas vilken medlemsavgift, vägavgift och båtplatsavgift som skall utgå under verksamhetsåret. Styrelsen sammanträder ett tiotal ggr per år eller vid speciella behov och tar gärna emot förslag, synpunkter eller frågor. I funktionärsförteckningen ser man vilka personer som arbetar inom de olika ansvarsområdena. Styrelsen arbetar även i mindre grupper med utredningar, uppdrag och den praktiska skötseln av området. Mycket av skötseln är sådant som måste upphandlas av hantverkare och entreprenörer. Styrelsen håller också kontakt med Haninge kommun i vissa frågor som tex. skötseln av badet och när det gäller planfrågor.

Föreningens postadress :  Schweizerdalens Tomtäg. Ek. Förening    Box 76   137 25  DALARÖ